sannoweb / เรียนเทียบโอนวุฒิปริญญาตรี / โครงการเทียบโอนวุฒิปริญญาตรี

โครงการเทียบโอนวุฒิปริญญาตรี

เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรการศึกษาทางไกลหรือหลักสูตรอื่นๆ ของส.ส.ท. สามารถนำผลการฝึกอบรมไปใช้เทียบหน่วยกิตในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีได้ และอบรมเพิ่มเติมเฉพาะวันอาทิตย์

คณะอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการเทียบโอนวุฒิปริญญาตรี รุ่น 16

สำหรับผู้ที่จบปวส.(ด้านช่างอุตสาหกรรม) มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ !!

sannoTue Feb 28 2012 22:17:59 GMT+0700 (ICT)