sannoweb / In house Schooling / แบบการเรียน การอบรมแบบ Inhouse Schooling & Inhouse Traning

แบบการเรียน การอบรมแบบ Inhouse Schooling & Inhouse Traning

1. รูปแบบการเรียนแบบ Inhouse Schooling

 • การปฐมนิเทศและรับหนังสือเพื่อศึกษาล่วงหน้า
 • การเรียนเสริม ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
 • การทำรายงาน เพื่อทบทวนความรู้
 • การสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงาน
 • การมอบวุฒิบัตร


2. รูปแบบการเรียนแบบ Inhouse Training

 • บริษัทเลือกหลักสูตร และกำหนดวันอบรมที่สะดวก
 • รับเอกสารในวันอบรม และฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
 • การจัดกิจกรรมกลุ่ม ทำ Case Study ตามความเหมาะสม


  สามารถเลือกรูปแบบการอบรมได้ตามความต้องการของบริษัท
  กิจกรรมทั้งหมดจัด ณ สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด วันเวลาในการอบรมทางบริษัทเป็นผู้กำหนด

sannoWed Jan 18 2012 20:49:53 GMT+0700 (ICT)