scivisut / Living Room / การทำโปสเตอร์งานวิจัย

การทำโปสเตอร์งานวิจัย


เทคนิคการทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัย

   - ชื่อเรื่องควรใช้อักษรตัวหนาทั้งหมด มีขนาดประมาณ 100 จุด ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
   - ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย พิมพ์ตัวหนา ขนาดเล็กกว่าชื่อเรื่อง สำหรับภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของชื่อสลับกับตัวพิมพ์เล็ก - เนื้อหาส่วนอื่นๆ ใช้ตัวอักษรปกติ
   - อัตราส่วนในโปสเตอร์ควรเป็น ตัวหนังสือ:ภาพ:ที่ว่าง = 20:40:40 ไม่ควรมีเนื้อหามากเกินไปในโปสเตอร์
   - ควรใช้สีพื้นเพียงสีเดียวเพื่อให้เกิดความกลมกลืน
   - ควรตรวจสอบความถูกต้องของภาษาตามหลัก และตรวจทานพิสูจน์อย่างรอบคอบก่อนส่งพิมพ์

!!! แนะนำ !!!
ตัวอักษร Angsana new
ชื่อเรื่อง ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 100 จุด
ชื่อผู้วิจัย ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 76 จุด
หน่วยงาน ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 40-52 จุด
หัวข้อย่อย ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 40 จุด
เนื้อความ ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 28 จุด
กิตติกรรมประกาศ ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 22 จุด

ขนาดโปสเตอร์
40 นิ้ว x 32 นิ้ว

ขนาดกล่องข้อความภายในโปสเตอร์ (ถ้ามี)
ประมาณ 11 นิ้ว x 8.5 นิ้ว

adminFri Jan 22 2010 21:17:13 GMT+0700 (ICT)