sknkptcboard / แผนกวิชาช่างยนต์ / ทฤษฎีการทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะและ 2 จังหวะ

ทฤษฎีการทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะและ 2 จังหวะ

  ทฤษฎีเบื้องต้นเครื่องยนต์      

      หลักการทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะ  
ทำงานครบ  วัฏจักรเมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุนครบ 2 รอบ  เรียกว่า  4 จังหวะ (Cycle)  ซึ่งมีจังหวะการทำงาน  คือ   ดูด   อัด   ระเบิด   คาย
   
      หลักการทำงานเครื่องยนต์  2  จังหวะ    ทำงานครบ  วัฏจักร เมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุนครบ 1 รอบ  เรียกว่า  2 จังหวะ (Cycle)  ซึ่งมีจังหวะการทำงาน  คือ  ดูด  อัด  ระเบิด  คาย

      เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งเล็กและใหญ่นับเป็นร้อยชิ้นขึ้นไป  เราสามารถจำแนกชิ้นส่วนออก เป็น  2 ประเภท  คือ  
      - ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เช่น เพลาข้อเหวี่ยง ลูกสูบ  แหวนลูกสูบ ก้านสูบ  ลิ้น กลไกขับลิ้น  เป็นต้น
      - ชิ้นส่วนไม่เคลื่อนที่ เช่น เสื้อสูบ  กระบอกสูบ  ฝาสูบ  อ่างนำมันเครื่อง  เป็นต้น

sorraritdFri Jul 01 2011 12:00:51 GMT+0700 (ICT)