smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / ถึง ศสม. ทุกแห่ง เรื่อง เชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

ถึง ศสม. ทุกแห่ง เรื่อง เชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ถึง เจ้าหน้าที่ ศสม. ทุกแห่ง และ เจ้าหน้าที่ วสค.

ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ตามโครงการ "สัปดาห์ กตัญญูกตเวที ศรีพระศาสนา 100 ปี ปัญญานันทภิกขุ 105 ปี พุทธทาส 100 ปี หลวงพ่อเทียน 60 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์"  วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2554  ณ ห้องประชุม สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์  ตั้งแต่ 09.00 - 15.00 น. ตามเอกสารแนบ
54-1273-1


54-1273-2

mongkolWed Nov 16 2011 11:38:56 GMT+0700 (ICT)