smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / เรียน หัวหน้า ศสม. ทุกแห่ง เรื่องขอให้ส่งแผนงานโครงการปี 2555

เรียน หัวหน้า ศสม. ทุกแห่ง เรื่องขอให้ส่งแผนงานโครงการปี 2555  เรียน หัวหน้า ศสม. และ เวชกรรมสังคม

ฝ่ายแผนงานขอให้ส่ง แผนงานโครงการ ของปี 2555 ภายใน 18 พ.ย. 2554

54-1284


Download เอกสารที่นี่

กรุณาตอบกระทู้ เมื่อ อ่าน หรือศึกษา ข้อมูลแล้ว  เพื่อให้ กองกลางรู้ว่าท่านรับทราบแล้ว

มงคล
 

mongkolWed Nov 16 2011 14:18:20 GMT+0700 (ICT)