smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / แจ้ง ทุก ศสช. เรื่อง ขอเชิญประชุม

แจ้ง ทุก ศสช. เรื่อง ขอเชิญประชุม

เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นไปได้ด้วยดี และครอบคลุมครบถ้วน
จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2554
 
   ในวันจันทร์ที่  7  มีนาคม 2554  ณ อาคาร 11/2 โรงพยาบาลสุรินทร์  เวลา 13.30 น.

โดยพร้อมเพรียงกัน    ศสช. กรุณาตอบรับด้วย

 นพ.มงคล  เกียรติกวินพงศ์  

mongkolThu Mar 03 2011 11:13:38 GMT+0700 (ICT)