smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / แจ้ง เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมทุกท่าน เรื่องเชิญสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

แจ้ง เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมทุกท่าน เรื่องเชิญสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

     เพื่อให้การใช้งานของเว็บบอร์ดนี้ เป็นไปได้ด้วยดี และ ทั่วถึงขอให้ทุกท่าน ช่วยเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก เพื่อให้สามารถใช้งาน และ โพสกระทู้ได้ ด้วยตนเอง
     นอกจากนี้ยังอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันเขียนและใช้ เว็บ http://smd.surinhospital.net ด้วย เพราะจะเป็นการแสดงผลงานของกลุ่มงานเราให้เป็นที่ประจักษ์ (อย่าลืมว่า มักมีคนว่าเราไม่ทำงาน)
    
     นพ.มงคล  (ต่อไปจะใช้ smdsurin แทน ชื่อและตำแหน่ง)

mongkolThu Mar 03 2011 11:24:00 GMT+0700 (ICT)