smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / แจ้งทุก ศสช. เรื่อง การประชุมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ สรุป Gap ครั้งที่ 1

แจ้งทุก ศสช. เรื่อง การประชุมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ สรุป Gap ครั้งที่ 1

         ตามที่ศูนย์สารสนเทศ จะมีการประชุม เพื่อสรุป ปิด Gap Analysis ครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ วันวันที่ 7 - 25 มีนาคม 2554  ขอให้ทุกหน่วยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ
  2. ตัวอย่างรายงานประจำวัน ประจำเดือน รายงวด ประจำปี
  3. ตัวอย่างรายงานที่ต้องส่งหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ศูนย์คุณภาพ สส.จ.
  4. ตัวอย่างแบบฟอร์มเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ประจำ
            ของหน่วยงานมาในที่ประชุมด้วย   ในรูปแบบของ Excel
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วันที่ 14 มีนาคม ศูนย์สารสนเทศ ตึกบริหาร และ 17 มีนาคม 2554  ห้องช้างแก้ว  ขอให้ทุก ศสช. ส่งตัวแทนเตรียมเอกสารไปด้วย

มงคล    กรุณาตอบรับทราบด้วย

mongkolWed Mar 09 2011 11:14:43 GMT+0700 (ICT)