smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / แจ้ง PCU ทุกแห่ง เรื่อง การลาพักผ่อน

แจ้ง PCU ทุกแห่ง เรื่อง การลาพักผ่อน

เรียน หัวหน้า PCU ทุกแห่ง
 
      ตามที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมมีกำหนดการลาพักร้อนว่าให้ลาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อให้การตรวจสอบงานได้ดีขึ้น และมีการส่งต่องานให้ผู้รับงานต่อได้ดียิ่งขึ้น    แต่ทุกวันนี้ พบว่ามีการลากระชั้นมาก เพียง 1-2 วันทำงานมากขึ้น จึงขอแจ้งให้ หัวหน้า PCU ได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่มในหน่วยงานว่าให้ลาล่วงหน้าให้เร็วขึ้น อย่างน้อย  3 วันทำการตามแนวทางเดิม (ส่วนคนที่มีกิจสำคัญจะลากระชั้นให้มาส่งใบลาด้วยตนเอง)   กรุณาตอบรับด้วย
 
ขอแสดงความนับถือ
มงคล

mongkolThu Jun 30 2011 07:42:54 GMT+0700 (ICT)