sobsuan7000 / สนทนาด้านกฎหมาย / คำสั่ง ตร ที่ 960/2537

คำสั่ง ตร ที่ 960/2537

คำสั่งกรมตำรวจ

ที่   960 / 2537

เรื่อง  มาตรการควบคุม  ตรวจสอบ  เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา

-------------------------------

 

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) ..2536 เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราชการในกรมตำรวจ  นั้น

เพื่อให้การสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานสอบสวนของกรมตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น        ภายใต้การอำนวยการและช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยใกล้ชิด

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคท้าย และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ..2523 ข้อ 2.5 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา (ฉบับที่ 5) ..2536 ข้อ 3 อธิบดีกรมตำรวจในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจักร   จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมตำรวจที่ 244 / 2532 เรื่องมาตรการควบคุม  ตรวจสอบ  เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา  ลงวันที่  3  มีนาคม  ..2532  และคำสั่งกรมตำรวจ  ที่  1599 / 2532  ลงวันที่  1  ธันวาคม พ..2532   เรื่อง  มาตรการควบคุม  ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม) และให้ใช้มาตรการ  ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา  ดังนี้

1.   ระยะเวลาสอบสวนคดีอาญา

      1.1     คดีที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด

                1.1.1    คดีอาญาทั่วไป  ให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนมีกำหนด 3 เดือน                 นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษ

                1.1.2    คดีอุกฉกรรจ์  ให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนมีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษ

เมื่อพนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว  ยังไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด เห็นควรงดการสอบสวนหรือมีความจำเป็นต้องทำการสืบสวนสอบสวนเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นตามลำดับชั้นไปยังผู้บังคับการหรือหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดแล้วแต่กรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้นตรวจพิจารณาและดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตาม 1.1.1  หรือ  1.1.2

      1.2     คดีที่รู้ตัวผู้กระทำผิดแต่เรียกหรือจับกุมตัวยังไม่ได้

                1.2.1    คดีอาญาทั่วไป  ให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้น         ภายในกำหนด 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ

                1.2.2    คดีอุกฉกรรจ์  ให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ

เมื่อพนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว                   ยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้  โดยได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว หรือมีความจำเป็นต้อง        สอบสวนเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้พนักงานสอบสวนเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นตามลำดับชั้น ไปยังผู้บังคับการหรือหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดแล้วแต่กรณี ที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น               ตรวจพิจารณาและดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 141   ภายในระยะเวลา 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตาม 1.2.1 หรือ 1.2.2

      1.3     คดีที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว

                1.3.1    ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 เดือน สำหรับคดีอาญาธรรมดาและภายใน 2 เดือน สำหรับคดีอุกฉกรรจ์ นับแต่วันแรกที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว         หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจทำการสอบสวนให้เสร็จสิ้นในเวลาดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนเสนอสำนวน               การสอบสวนพร้อมทั้งเหตุแห่งความจำเป็นและความเห็น เพื่อขออนุมัติขยายเวลาการสอบสวนไปยังผู้บังคับการหรือหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดแล้วแต่กรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น

                1.3.2    ให้ผู้บังคับการหรือหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดแล้วแต่กรณี ที่รับผิดชอบการ สอบสวนในเขตพื้นที่นั้นพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนต่อไปอีก ตามความจำเป็นได้ครั้งละ 15 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันแรกที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว โดยให้บันทึกเหตุความจำเป็น                 ในการอนุมัติแต่ละครั้งไว้ในสำนวนการสอบสวน

                1.3.3    เมื่อทำการสอบสวนครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันแรกที่มีการปล่อยชั่วคราวและยังมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ต่อไป ให้ผู้บังคับการหรือหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดแล้วแต่กรณี  ที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น บันทึกเหตุแห่งความจำเป็นไว้ในสำนวนการสอบสวน ก่อนที่จะนำตัว        ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้   แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงกรมตำรวจทราบ

               

sun1087Thu May 03 2012 22:42:31 GMT+0700 (ICT)