staffcru / ข่าวสารจากกรรมการนักเรียน / รายชื่อคนมีสิทธิ์ทำค่ายทั้งหมด

รายชื่อคนมีสิทธิ์ทำค่ายทั้งหมด

1. ทีมพี่เลี้ยง      รับผิดชอบ ก็อต+แกง

   1.1 พี้เลี้ยงน้อง

1.1.1.สีเหลือง
 
-นายวงศกร อิศรพร (ก็อต)
-นางสาวชุดาภา สุริยวรรณ์ (แพรว)
-นางสาวธนิตา   ปัญญาช่าง (เตย)
1.1.2.สีเขียว
-นายนภนต์     มุขประดับ (แก๊ก)
-นางสาวชื่นปิติ เวชสุวรรณรักษ์ (ไมน์ด)
-นางสาวตวงพร   พูลมนัส (เจมส์)
1.1.3.สีฟ้า
-นางสาวจุลลดา   จุลละครินทร์ (แกง) ม.4 หรือ นางสาวชิติมาพร  นาคสินธุ์ (เฟริน) ม.1
-นายอริยะ อารีชม (แซค)
-นางสาวพัทธ์ธีรา คงนิวัฒน์ศิริ (ต้า)
1.1.4.สีชมพู
-นายสุทธิโรจน์   วชิรเดชเสถียร (ไผ่)
-นางสาวธนภรณ์   เสริมชีพ (อีฟ)
-นางสาวนวพร    อัจฉริยะเกียรติ (เอิง)
-นายกานต์  เกตุจินากูล (จาว) 
 1.1.5.สีส้ม
-นายอานันต์     อาสว่าง (มด)
-นางสาวหทัยรัตน์ พัดมาสกุล (พลอย)
-นางสาวเมนะกานต์  ชัยกุล (เมย์)
1.1.6.สีม่วง
-นายกรชวัส    ชมสะอาด (นัดตี้)
-นายกาศิ    จิตตมาศ (กัก)
-นางสาวกวินนา  วงศ์ตันติสกุล (น้ำตาล)
-นางสาวสวรินทร์  จิตต์เจียรนัย (เตย)    
1.2 พี้เลี้ยงพระอาจารย์ 
 
-นายคมสันต์  คำชมพู (ยุ)
-นายอนันต์   กิจสคม (ปอยฝ้าย)               
2.ทีมปกครอง
        รับผิดชอบ บาส    
2.1 เช้า
- นายวรวุฒิ    เกตุแก้ว (วุด)
-นายเกษมสุข   วจนะสิริวรรณ (กอฟ)            
-นายอานันต์     อาสว่าง (มด)    
2.2 กลางคืน
 
2.2.1 ชาย
 
-นายวิสิทธิ์    ไพรอนันต์ (บาส)
-นายเมฆปัญญา   สกุลเดชธนา (คิม)
-นายสิวะ   วรรณสิทธิ์  (เอ๊)
-นายณัฐพงศ์     ศรีสุวรรณ์ (นัด พลังมด)  
2.2.2 หญิง
-นางสาวพิมพ์อัปสร  มุกโชควัฒนา (ฟ้า)
-นางสาวจิดาภา  คงวัฒนกุล (โฮล)
-นางสาวพรชนก เค้าสมบัติวัฒนา (แตง)  
             
     
3.ทีมสวัดการ      รับผิดชอบ วุด
-นายวรวุฒิ    เกตุแก้ว (วุด)
-นายณัฐวุฒิ    โสรัจธรรมกุล (หมู)
-นางสาวภัทริน  นุงวงศ์ศรี (พิ้งค์)
-นางสาวภัทริน นุวงศิ์ศรี (เกล้า)
-นายณัฐนนท์  ศิระธนาพันธุ์ (นัท)
-นายวีระพงศ์ วัฏฏะวรเวช (วิน)
-นางสาวเทียมแข  มโนวรกุล (เบลล์)
-นางสาวพัชราภารร์  สุขทรัพย์ (น้ำผึ้ง)
-นางสาวปริยากร กฤชสุวรรณวุฒิ (เค้ก)
-นางสาวพัชรา คุณากรธำรงรักษ์ (กิ๊ฟ)
-นายภัทรชนม์ ยืนชมม์ (พี)        
-นางสาวบุศรัน  เหลืองภัทรวงศ์(ฝ้าย)
-นายภาคภูมิ  โรจนศิริพงษ์ (ภูมิ)
-นางสาวปรีดิ์ยาธร  ขาใจ
4.ทีมพยาบาล
  รับผิดชอบ หมิว
- นางสาวณัฐศิยาพร นรินทรางกูล ณ อยุธยา (หมิว)
นายกิตติภาส  ศักดากัมปนาท(โป๊ะ)
- นางสาวชิดชนก  งอกขึ้น (บิ้ว)
-นางสาวพิมพ์ชนก  เหลืองวรา (ลูกหยี)
-นายณภัทร   จิรวัฒน์ (อัน)

-นายกษิดิ์พงศ์   เกษกมล (กุล) 
 *-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
ใครยังไม่มีหน้าที่หรือตำแหน่ง กรุณาแจ้งกุหน่อยนะ

staffcruSun Apr 25 2010 21:22:51 GMT+0700 (ICT)