starparty / วิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ง31241 / งานชิ้นที่ 1

งานชิ้นที่ 1

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. จงบอกความหมายของคำว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศ"
2. อธิบายความหมายของคำว่า "อินเตอร์เน็ต"
3. นักเรียนคิดว่า อินเตอร์เน็ตมีความสำคัญ หรือไม่ในยุคปัจจุบัน
4. ในการติดต่อสื่อการระหว่างนักเรียนและเพื่อน มีการติดต่อสื่อสารทางใดบ้าง
5. นักเรียนคิดว่าอนาคตทางการสื่อสารจะเป็นไปในทิศทางใด

ให้นักเรียนคอบคพถามให้ครบทั้ง 5 ข้อนะจ๊ะ

starMon Jun 06 2011 08:29:35 GMT+0700 (ICT)