startgroupcenter / ถาม/ตอบ ภาษาไทย / ข้อสอบภาษาไทย เรื่องการเขียนประโยคให้ถูกต้อง แบบ 2.

ข้อสอบภาษาไทย เรื่องการเขียนประโยคให้ถูกต้อง แบบ 2.

แบบที่ 2   ในแต่ละข้อจงเลือกตัวเลือก ก, , ค หรือ ง ที่มีประโยคที่เรียงคำถูกต้องและใช้คำได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา

ข้อ 1
ก.  รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยต่อนิสิตนักศึกษา
ข.  ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อสังคม
ค.  กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริ ง
ง.   ศูนย์บริการประชาสัมพันธ์เสนอข่าวไม่ทันต่อเหตุการณ์และไม่เห็น ความสำคัญกับประชาชน
ตอบ ค.  เพราะเป็นประโยคที่มีกลุ่มคำ คลาดเคลื่อนจากที่ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อ 2  
ก.  รถนำเที่ยวสมัยใหม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมเพรียง
ข.  เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้งานบ้านบางอย่างเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร็ว
ค. ผู้จะออมเงินควรศึกษาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินให้เข้มงวด
ง.  การดูแลรักษาอย่างดีจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีสมรรถภาพ
ตอบ
ข.  เพราะเป็นประโยคที่ใช้คำขยาย ในเวลาอันรวดเร็วได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อ 3  
ก. ประชาชนมาชุมนุมกันอย่างแน่นหนา
ข. เขาใช้เหตุผลเป็นมาตรการในการตัดสินใจ
ค. ชาติไทยเราเป็นชาติเก่าแก่มาแต่ดั้งเดิม
ง. ภาษาเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้ในการสื่อความคิด
ตอบ ง.  เพราะเป็นประโยคที่เรียงคำถูกต้องและใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อ 4  
ก. การพัฒนาสังคมมีความสำคัญกับภาวะการครองชีพของประชาชน
ข. การสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งจำเป ็น
ค. ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในความสงบสุขของบุคคลในสังคม
ง. ปัญหาสำคัญสำหรับการศึกษาคือ ทำอย่างไรจึงจะมีโรงเรียนเพียงพอต่อนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี
ตอบ ข.  เพราะเป็นประโยคที่มีกลุ่มคำ ให้แก่ที่ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AjThamTue Jan 10 2012 07:39:27 GMT+0700 (ICT)