suparat / เกี่ยวกับราชสำนัก / ธรรมเนียมการการรับเสด็จ ฯ และข้อควรปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ

ธรรมเนียมการการรับเสด็จ ฯ และข้อควรปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ

ธรรมเนียมการรับเสด็จพระราชดำเนินและข้อปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ

การรับเสด็จพระราชดำเนินในที่นี้ หมายถึง การเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในงานราชพิธี การพระราชกุศล
งานรัฐพิธี หรือเสด็จฯ ในงานต่างๆ จะได้แบ่งประเภทดังนี้
การเฝ้าฯ รับเสด็จฯ นอกพระราชฐาน ที่เป็นงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ
กรณีเฝ้าฯ รับเสด็จฯ เช่น

เสด็จฯ เปิดงานแสดง เปิดตึกโรงพยาบาล โรงเรียน หรือก่อฤกษ์อาคาร ฯลฯ
ผู้มาเฝ้าฯ ที่รับเชิญ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะรับรองเฉพาะผู้ที่แต่งกายเครื่องแบบเฝ้าฯ ไปนั่งรอรับเสด็จฯ
ในพลับพลาหรือปะรำพิธีมณฑล ซึ่งจัดเป็นที่เฝ้าฯ ตามลำดับชั้นยศและตำแหน่ง ส่วนผู้รับเชิญนอกนั้นเป็น
หน้าที่ของเจ้าของงาน
ก่อนเสด็จประมาณ ๕ หรือ ๑๐ นาที เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะได้เชิญผู้มีเกียรติ
ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าของงาน ไปเข้าแถวรับเสด็จฯ ณ ที่รถยนต์พระที่นั่งจะเทียบ เมื่อเสด็จฯ ถึง เสด็จฯ
ลงจากรถยนต์พระที่นั่ง ผู้เป็นประธานของงานหรือผู้รับผิดชอบในท้องถิ่น เช่น รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ แล้วกราบบังคมทูลเบิกผู้อาวุโสที่มีเกียรติ ณ ที่นั้น ตามสมควรแก่บุคคลที่จะ
เบิกเฝ้าฯ ในแถวรับเสด็จฯ นั้นๆ
ส่วนการแต่งกาย ผู้มีหน้าที่ในราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบกากี
ตามหมายของสำนักพระราชวังกำหนด
การเสด็จฯ ในงานราชพิธี งานรัฐพิธี หรืองานที่มีการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ สำนักพระราชวัง
จะได้ออกหมายรับสั่งเป็นงานเฝ้าฯ รับเสด็จฯ แต่งเครื่องแบบปกติ

ข้อควรปฏิบัติในการเฝ้าฯ
๑. ถ้ายืนเฝ้าฯ ไม่ควรจะเอามือไขว้หลัง
๒. ถ้านั่งเก้าอี้เฝ้าฯ ไม่ควรจะเอาเท้าขึ้นคร่อมเข้าหรือเหยียดออกไปตามสบาย และไม่ควร
เอาแขนพาดพักที่พนักพิงหลังเก้าอี้
๓. ไม่ควรสูบบุหรี่ หรือเป่ายานัตถุ์ ขณะนั่งเก้าอี้ หรือยืนเฝ้าฯ หน้าที่ประทับในพระที่นั่ง
ในอาคาร หรือพลับพลาปะรำพิธีมณฑล
๔. ควรตรวจกระดุมเสื้อกางเกงให้เรียบร้อย
๕. ขณะนั่งเฝ้าฯ หรือเข้าแถวยื่นเฝ้าฯ ในที่ประทับ ไม่ควรพูดคุยให้มีเสียงดังเกินควร
๖. เมื่อประธานสงฆ์ถวายศีล ควรพนมมือเป็นการรับศีลและจบเคารพเมื่อถวายศีลจบ
๗. พระสงฆ์เริ่มสวดมนต์ ควรพนมมือสดับพระพุทธมนต์ แล้วลดลงก็ได้ในระหว่าง
สวดมนต์ตามบทคาถาต่างๆ
๘. พระสงฆ์สวดมนต์จบ และถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ไม่ต้องพนมมือเพราะเป็น
การถวายเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรพนมมือเคารพเมื่อพระกลับ
๙. งานใดมีพระธรรมเทศนา เมื่อพระผู้เทศน์ถวายศีล ควรพนมมือเป็นการรับศีล
ในระหว่างพระถวายพระธรรมเทศนา ควรจะพนมมือฟังเทศน์ด้วย จบก็ควรยกมือพนมเคารพ
๑๐. เมื่อมีกิจที่ต้องลุกออกจากที่เฝ้าฯ ต้องถวายความเคารพ (คำนับ) และเมื่อจะกลับเข้า
ประจำที่เดิมก็ต้องปฏิบัติเช่นกัน
๑๑. เมื่อเสด็จฯ จากที่ประทับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีพระราชกุศล
ผู้เฝ้าฯ จะต้องยืนขึ้น ถ้าเสด็จฯ ผ่านต้องถวายคำนับทุกครั้ง

การแต่งกายในงานพิธีต่างๆ
๑. งานพิธีที่มีหมายกำ หนดการให้แต่งกายตามหมายกำ หนดการ ซึ่งจะระบุว่า
แต่งเครื่องแบบ ปกติกากีคอพับ, กากีคอตั้ง, ปกติขาว ครึ่งยศ หรือเต็มยศ โดยเฉพาะงานพระราชทาน
ผ้าพระกฐินและพระราชพิธีสำคัญจะระบุถึงการประดับสายสะพายด้วย ก็ต้องแต่งกายและประดับ
สายสะพายตามหมายกำหนดการนั้นถ้าหมายกำหนดการไม่ระบุการสวมสายสะพาย ระบุแต่เพียงว่าแต่งกาย
เต็มยศก็ต้องแต่เต็มยศ สวมสายสะพายสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน
๒. งานที่ไม่มีหมายกำหนดการ แต่มีหมายรับสั่งส่งไปให้เจ้าภาพ และมีการกำหนด
การแต่งกายไว้ในหมายรับส่งนั้น หมายถึงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องแต่งกายตามที่หมายรับสั่งกำหนดไว้
๓. ในการแต่งกายเข้าเฝ้าหรือมีการเสด็จพระราชดำเนิน จะต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว
ส่วนในต่างจังหวัดข้าราชการสำนักพระราชวังจะแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้งหรือคอพับผูกผ้าผูกคอ
………………………………………………………………………

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.op.mahidol.ac.th/orga/file/pdf/08%2054/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.pdf

adminSun May 20 2012 06:43:17 GMT+0700 (ICT)