uas / ห้องประชาสัมพันธ์ / อบต.เวียงสา จังหวัดน่าน ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา

อบต.เวียงสา จังหวัดน่าน ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา

อบต.เวียงสา จังหวัดน่าน ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา

เพื่อนำไปใช้ในการแข่งกีฬาประจำตำบลระหว่างเดือนมกราคม 2554

สิ่งที่ขาดได้แก่

1. ตาข่าย สำหรับกีฬาบอลเล่ย์

2. ตาข่าย สำหรับกี่ฬาตะกร้อ

ประสานผ่านทางเต้ยมารุ วันที่ 21 ธันวาคม 2553

ขอความอนุเคราะห์กับสมาคมนักกีฬาปืนอัดลมเบาจังหวัดอุตรดิตถ์มา ณ ที่นี้

ได้รับความอนุเคราะห์ อุปกรณ์ทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้ว โดยลุงผู้ใหญ่ใจดีของเรา

ผู้ใหญ่สีห์ จัดซื้อทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ

เต้ยมารุ

VerminTue Dec 21 2010 09:22:10 GMT+0700 (ICT)