udontham / ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่มนุษย์ ซึ่งได้มีการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย การที่มีการนำทรัพยากรไปใช้มากทำให้เกิดปัญหาตามมา การใช้ทรัพยากรอย่างผิดวิธี และการใช้อย่างสิ้นเปลือง อาจทำให้ทรัพยากรที่มีคุณค่าลดน้อยลงไปอย่างรวดเร็ว เราจึงควรีรู้จัก ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึง วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มา  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no02-44/natural.html

aumapornSun Feb 07 2010 15:27:44 GMT+0700 (ICT)