upk / พูดคุยทั่วไป / PAN THAI AIR เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เงินดี $$

PAN THAI AIR เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เงินดี $$

[img]http://upic.me/i/1y/j37g0.jpg[/img]
 
[u][color=Green][b]พนักงานบริการเที่ยวบินและผู้โดยสารภาคพื้น ณ สถานีภูเก็ต (Customer Service) จำนวนมาก[/b][/color][/u]
[color=Red][b]:::อัตราจ้าง:::[/b][/color]
[color=blue]1. อัตราเงินเดือน
   - เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
   - ผ่านการทดลองงาน(4 เดือน) ปรับเงินเดือนเป็น 16,500 บาท
   - อายุงานครบ 1 ปี ปรับเงินเดือนเป็น 18,000 บาท
2. เบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท และหากได้เบี้ยขยันต่อเนื่อง 3 เดือน จะได้เบี้ยขยันอีก 1,500 บาท
3. อัตราล่วงเวลาตามกฏหมายแรงงานฯ
4. สิทธ์การลาป่วย ลากิจ และลาพักร้อนประจำปี
5.บริษัทฯ อำนวยความสะดวกเรื่องที่พักให้ฟรี (พักห้องละ 2 คน)
6. อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งพนักงาน ฟรี
ปฏิบัติงานโดยทำหน้าที่ตรวจบัตรผู้โดยสาร ให้บริการ Meet and Assist การให้บริการผู้โดยสารขาเข้า
และขาออก ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ด้านการโดยสาร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานสรุปดังนี้[/color]
[color=Red][b]:::รายละเอียดของงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]1. ปฏิบัติงานตรวจรับบัตรผู้โดยสาร (Counter Check-in)
- ตรวจเช็คบัตรโดยสารของแต่ละเที่ยวบิน
- ตรวจสอบเอกสารการเดินทาง และให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารที่มีปัญหาในการเดินทาง ฯลฯ
- ตรวจรับสัมภาระและสังเกตความเรียบร้อยของสัมภาระผู้โดยสาร
- ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานดูแลผู้โดยสารขาเข้า-ออก (Boarding Gate)
- เตรียมข้อมูลรายละเอียดของผู้ดดยสารทั้งขาเข้าและขาออก
- ต้อนรับและคัดแยกผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก
- ตรวจสอบบัตรที่นั่ง เอกสารการเดินทาง จำนวนผู้โดยสาร
- ฯลฯ
3. ปฏิบัติงาน บริการ Meet and Assist
- ต้อนรับผู้โดยสารโดยการยิ้ม ไหว้ และกล่าวสวัสดี
- รับ / ส่งผู้โดยสารที่ต้องบริการเป็นพิเศษ เช่น Unaccompanied , Minor/Young ,
Passenger/Elderly , First Time Traveler /Non English Passenger เป็นต้น
- อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารตามความเหมาะสม
- ฯลฯ[/color]
[color=Red][b]:::คุณสมบัติ:::[/b][/color]
[color=blue]1. สัญชาติไทย
2. เพศชาย ผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
3. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซนติเมตร
4. อายุไม่เกิน 30 ปี (หากอายุเกินที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างไม่น้อยกว่า 2 ปี)
5. การศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
7. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีคะแนน TOEIC อย่างต่ำ 500 คะแนน และผลคะแนนต้องมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่มายื่นใบสมัคร ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องนำผลการสอบ TOEIC มาแสดง
ภายใน 30 วัน หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
9. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
10. ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมจากกองทะบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไม่เคย
กระทำความผิด และต้องคำพิพากษาศาลถึงจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่เทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
11. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ เนื่องจากกระทำความเสียหายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
12. ผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ชั้น 1 โดยแพทย์โดยรับรองว่าเป็นผู้มี
สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามระเบียบของบริษัทฯ
13. ไม่เป็นบุคคลติดสารเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 หรือสุราเรื้อรัง[/color]
 
[u][color=Green][b]ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล 3 อัตรา[/b][/color][/u]
[color=Red][b]:::อัตราจ้าง:::[/b][/color]
[color=Blue]ตามผังขององค์กร[/color]
[color=Red][b]:::รายละเอียดของงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]- วางแผนด้านการเดินรถ / ขนส่ง
- สามารถใช้คอมพิวเอตร์ได้
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่[/color]
[color=Red][b]:::คุณสมบัติ:::[/b][/color]
[color=Blue]1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวสใ ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่รถยนต์
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความขยัน, อดทน
6. สามารถปฎิบัติงานภาคสนามได้[/color]
[color=Red][b]:::สถานที่ปฎิบัติงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]เมืองเทองธานี 3[/color]
 
[color=Green][u][b]เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/สรรหา/ฝึกอบรม/ดูแลสวัสดิการ/ค่าแรง 2 อัตรา[/b][/u][/color]
[color=Red][b]:::อัตราจ้าง:::[/b][/color]
[color=Blue]15,000 บาท[/color]
[color=Red][b]:::รายละเอียดของงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]ทำเงินเดือนพนักงาน แจ้งเข้า - ออก ประกันสังคม คิดค่าล่วงหน้าพนักงาน และงานอื่นๆ[/color]
[color=Red][b]:::คุณสมบัติ:::[/b][/color]
[color=Blue]1. เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เรียนรู้งานเร็ว และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้[/color]
[color=Red][b]:::สถานที่ปฎิบัติงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]เมืองเทองธานี 3[/color]
 
[u][color=Green][b]เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 อัตรา[/b][/color][/u]
[color=Red][b]:::อัตราจ้าง:::[/b][/color]
[color=Blue]9,000 บาท[/color]
[color=Red][b]:::รายละเอียดของงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]จัดทำเอกสารงานบุคคล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย[/color]
[color=Red][b]:::คุณสมบัติ:::[/b][/color]
[color=Blue]1. เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เรียนรู้งานเร็ว และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้[/color]
[color=Red][b]:::สถานที่ปฎิบัติงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]สนามบินดอนเมือง[/color]
 
[color=Green][u][b]เจ้าหน้าที่ บัญชี 2 อัตรา[/b][/u][/color]
[color=Red][b]:::อัตราจ้าง:::[/b][/color]
[color=Blue]15,000 บาท[/color]
[color=Red][b]:::รายละเอียดของงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี วางบิล รับเช็ค และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย[/color]
[color=Red][b]:::คุณสมบัติ:::[/b][/color]
[color=Blue]1. เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้[/color]
[color=Red][b]:::สถานที่ปฎิบัติงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]เมืองเทองธานี 3[/color]
 
[color=Green][u][b]เจ้าหน้าที่ บัญชี 2 อัตรา[/b][/u][/color]
[color=Red][b]:::อัตราจ้าง:::[/b][/color]
[color=Blue]9,000 บาท[/color]
[color=Red][b]:::รายละเอียดของงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย[/color]
[color=Red][b]:::คุณสมบัติ:::[/b][/color]
[color=Blue]1. เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้[/color]
[color=Red][b]:::สถานที่ปฎิบัติงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]เมืองเทองธานี 3[/color]
 
[u][color=Green][b]พนักงานขับรถกระบะ 5 อัตรา[/b][/color][/u]
[color=Red][b]:::อัตราจ้าง:::[/b][/color]
[color=Blue]9,000 บาท มีค่าล่วงเวลา + เบี้ยเลี้ยง[/color]
[color=Red][b]:::รายละเอียดของงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]ขับรถขนส่งสินค้าในกรุงเทพ + ต่างจังหวัด[/color]
[color=Red][b]:::คุณสมบัติ:::[/b][/color]
[color=Blue]1. เพศ ชายอายุ 20- 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีใบขับขี่รถยนต์
5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ[/color]
[color=Red][b]:::สถานที่ปฎิบัติงาน:::[/b][/color]
[color=Blue]เมืองเทองธานี 3[/color]
 
[color=Purple][b]>>>::: ต้องการสมัครงาน ติดต่อ 081-893-9999 อัญรินทร์ [/b][/color]
[color=Purple][b]>>>::: ต้องการสมัครงาน ติดต่อ 081-893-9999 อัญรินทร์ [/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/cg/w02_017.gif[/img]

priestdome99Tue Nov 27 2012 18:10:43 GMT+0700 (ICT)