upk / ติวเข้ม / เปิดรับสมัคร นักเรียนสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น หมดเขต 30 ก.ย.53 โทร.02-2453730

เปิดรับสมัคร นักเรียนสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น หมดเขต 30 ก.ย.53 โทร.02-2453730

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการค่ะ หากเป็นการรบกวน ทางโครงการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ แต่หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ รบกวนช่วยประชาสัมพันธ์จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

โครงการชิงทุนแลกเปลี่ยน เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 8-21 ปี ที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับปาน กลางขึ้นไปได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเยาวชนไทยปีละ 20-30 คนได้รับทุนเต็มจำนวนเข้าร่วม โครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเยาวชนอีกจำนวนมากได้รับทุนสมทบเข้าร่วมโครงการ ซึ่โครง การนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเยาวชนรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่แท้จริง ควบคู่ไป กับการเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติเจ้าของภาษา
2. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รู้จัก ช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ
3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความ สามัคคีต่อกัน
4. เืพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ และมีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมอารยประเทศ

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ: ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา และฟิลิปปินส์
ระยะเวลาของโครงการ: 3 สัปดาห์ (ช่วงเดือนเมษายน 2554)
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ: ประมาณ 250 คน (รวมผู้ที่ได้รับทุนเต็มจำนวนและทุนสมทบ)
หลักเกณฑ์การรับสมัคร
: ผู้สมัครแต่ละคนสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 ประเทศ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (พื้นหลังสีอ่อน) 3 รูป (รวมในใบสมัคร)
2. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้สมัคร (รับใบสมัครทางอีเมล์หรือแฟ๊กซ์ ติดต่ิอ 0-2245-3730)
3. ใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (ต่อ 1 ประเทศ) โดยชำระเป็นเงินสดที่สำนักงานหรือชำระผ่านทาง ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ ชื่อบัญชี "บริดจ์บลู (ประเทศไทย)" เลขที่บัญชี 052-2-78163-0

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 8-21 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถม มัธยม อาชีวะและอุดมศึกษา (ข้อสอบแยกตาม ระดับชั้น)
2. มีความประพฤติดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือติดสารเสพติดทุก ชนิด
3. มีระดับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
4. มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ และพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้
5. ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัครที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ ควรเลือกประเทศออสเตรเลียหรือ ฟิลิปปินส์

สถานที่รับสมัคร
1. สมัครโดยตรงที่สำนักงานโครงการฯ
เลขที่ 31 อาคารพญาไทบิวดิ้ง ชั้น 6 ห้อง 616 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2245-3730 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-18.00 น.
2. แฟ็กซ์ใบสมัครและเอกสารต่างๆ มาที่ 0-2245-3750 หรือ อีเมล์ study@bridgeblueth.com
3. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการเปิดรับสมัคร : 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2553
วันสอบข้อเขียน : 16 ต.ค. 2553 เวลา 09.30-11.30 น.
สถานที่สอบ : ศูนย์สอบทั่วประเทศ (จะแจ้งให้ทราบในวันสมัคร หากไม่ได้รับบัตรสอบ กรุณา โทรศัพท์สอบถามที่โครงการฯ)
ประกาศผลสอบ : 15 พ.ย. 2553
รายงานตัว : 15-30 พ.ย. 2553 (รายละเอียดการรายงานตัวจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศผล)
วันปฐมนิเทศ : 12 มี.ค. 2554


ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่สำนักงานโครงการ โทร. 0-2245-3730 หรือสามารถขอรับใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่อาจารย์หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการทั่วไป
1. นักเรียนที่สมัครสอบ จะได้รับบัตรประจำตัวสอบทางไปรษณีย์หรือจากหมวดวิชาภาษาต่าง
ประเทศก่อนวันสอบ
2. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ัรับทุนไม่เต็มจำนวน ผู้ที่ได้รับการคัดเลืิอกต้องเสียค่าใช้จ่าย
สมทบในการไปศึกษาที่ต่างประเทศเป็นจำนวนตามที่โครงการฯ กำหนดไว้เป็นลำดับโดยลำดับ ที่ำำได้มาจากผล การสอบของผู้ที่่ได้รับการคัดเลือกเทียบกับผู้สมัครอื่นๆ
3. ทุนสมทบของทางโครงการฯ ไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้ หากผู้ที่ำได้รับการคัดเลือก
ไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ และสละสิทธิ์ใน ทุนนั้นๆ ด้วย
4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ พร้อมกับผู้ที่ำได้ัรับการคัดเลือกคนอื่นๆ ณ สถานที่
ที่โครงการฯ กำหนดเืพื่อรับทราบเรื่องการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ และทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดต่างๆ ที่จะแจ้งให้รับทราบหลังการรายงานตัว
5. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ โครงการฯขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่รับรายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ
6. ทุนการศึกษารวมค่าเล่าเรียนในสถาบันที่ต่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ค่าจัดเตรียมเสื้อผ้าในการเดินทาง ค่าประกันภัยการเดินทาง (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในภายหลัง)
7. ผู้ที่ไำด้รับการคัดเลือกที่รายงานตัวแล้ว โครงการฯ ต้องดำเนินการจัดการตามขั้นตอนระหว่าง
ประเทศและอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้น หากมีการสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโครงการฯ ขอสงวน สิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายสมทบใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดและติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Bridge Blue Education Thailand

31
อาคารพญาไทบิวดิ้ง ชั้น 6 ห้อง 616 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2245-3730 แฟ็กซ์ 0-2245-3750
study@bridgeblueth.com | www.bridgeblueth.com

bridgeblueThu Jul 01 2010 15:11:56 GMT+0700 (ICT)