userspatax / ขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน / ขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บท

ขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บท

:D แผนที่แม่บท คือแผนที่แปลงที่ดินที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขต(Zone) เขตย่อย(Block) และมีการให้รหัสประจำแปลงที่ดินแต่ละแปลง(Lot) ในที่นี้ก็คือแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่นั้นเอง

:/ ทำไมต้องแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขต(Zone) เขตย่อย(Block) ?
เนื่องจากเดิมแผนที่แม่บทจะทำอยู่ในกระดาษไข ทำให้ไม่สามารถวาดแปลงที่ดินใส่ไว้ในกระดาษเพียงแผ่นเดียวได้ จึงจำเป็นต้องวาดแปลงที่ดินในกระดาษหลายแผ่นจึงจำเป็นต้องมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ เพื่อให้สามารถวาดลงบนกระดาษที่กำหนดได้คือ กระดาษขนาด A1 และกำหนดมาตราส่วนในการวาดแผนที่เป็น 1:1,000 โดยแบ่งพื้นที่เขตก่อนแล้วให้ชื่อเป็น 01,02,... และแบ่งพื้นที่ในแต่ละเขตเป็นเขตย่อยแล้วกำหนดชื่อเป็น A,B,C,... ในที่นี้เขต 01 เขตย่อย B จะมีชื่อเป็น 01B จากนั้นแปลงที่ดินแต่ละแปลงให้กำหนดรหัสแปลงเรียงลำดับเป็น 001,002,003,... จนหมด ดังนั้นแปลงที่ 003 ในเขตย่อย C เขต 02 จะมีรหัสแปลงคือ 02C003 นั้นเอง

แต่เพื่อความสะดวกในการแบ่งเขต/เขตย่อย ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ดังนี้
:D การแบ่งเขต(Zone)  โดยดำเนินการแบ่งตามขอบเขตหมู่บ้านหรือชุมชนได้เลยโดยกำหนดชื่อเขตตามหมู่ที่ครับ เช่นหมู่ที่ 1 ก็ให้เป็นเขต 01 เลย
:D การแบ่งเขตย่อย(Block) ให้ดำเนินการแบ่งแยกโดยใช้ลักษณะทางกายภาพภาย(ถนนหรือทางน้ำ)ในหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างขอบเขต(เป็นเส้นแบ่งนั้นเอง) และกำหนดขอบเขตตามความเหมาะสม แล้วให้ชื่อเรียงตามลำดับ A-Z
ซึ่งการแบ่งโดยวิธีดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายกว่าวิธีที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำแผนที่ภาษี และในความเป็นจริงนั้นปัจจุบันเราวาดแผนที่ในระบบดิจิตอลเป็น GIS ซึ่งไม่ได้วาดในกระดาษอีกแล้วครับ


verutWed Jul 21 2010 11:51:32 GMT+0700 (ICT)