wadthung23 / ชุมชนวัดทุ่ง 2-3 / สถาบันการเงินชุมชนปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกในเทศบาลเมือง 20 ล้านบาท

สถาบันการเงินชุมชนปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกในเทศบาลเมือง 20 ล้านบาท

 สถาบันการเงินชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร (สถช.ยส.) ปล่อยกู้ 20 ล้านบาท ให้สมาชิกในชุมชนเขตเทศบาลเมือง ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 8 % ต่อปี หรือร้อยละ 0.66 % ต่อเดือน ประหยัดเงินของสมาชิกในชุมชนถึงปีละ 5, 600,000 บาท เมื่อเทียบกับการกู้ไฟแนนซ์ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 % ต่อเดือน

 สำหรับบุคคลทั่วไป,ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน,หาบเร่,แผงลอย,วินมอเตอร์ไซค์,พนักงานเอกชนผู้มีรายได้ต่ำ,นักเรียน,นักศึกษาหรืออาชีพอื่น


สถาบันการเงินชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง  การเป็นสมาชิกและการกู้เงินจากสถาบันการเงินชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร

เรียน สมาชิกชุมชนวัดทุ่ง 1 และชุมชนวัดทุ่ง 2-3

            ด้วย ชมรมผู้สูงวัยห่วงใยเมืองยศ ได้รวมตัวกันจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ด้อยโอกาสในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และเป็นองค์กรการเงินที่เข้มแข็งในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธร ซึ่งได้เปิดทำการแล้วตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

           

จึงขอเรียนให้ทราบถึงคุณสมบัติและสาระเกี่ยวกับการกู้เงินกับสถาบันฯ เบื้องต้นดังนี้

คุณสมบัติของผู้กู้

1.     ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตชุมชน วัดทุ่ง 1 หรือ วัดทุ่ง 2-3

2.   เป็นสมาชิกกองทุนสถาบันการเงินชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร โดยถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น  แต่ไม่เกิน 500 หุ้น(ราคาหุ้นละ 100 บาท) + เงินค่าสมัครสมาชิก 50 บาท สมัครได้ที่ เทศบาลเมืองยโสธร(กู้ได้ไม่เกิน 20 % ของหุ้นที่ซื้อ)

3.     เป็นสมาชิกกองทุนสัจจะออมทรัพย์วันละบาท ค่าสมัครสมาชิก 10 บาท + ค่าเงินสัจจะเดือนแรก 30 บาท สมัครได้ที่เทศบาลเมืองยโสธร

หลักเกณฑ์การรวมกลุ่ม

  เมื่อท่านมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการดังกล่าวแล้ว ต้องมีการรวมกลุ่มกันโดยความสมัครใจ ซึ่งในกลุ่มหนึ่งต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยสมาชิกแต่ละคนตกลงยินยอมรับผิดร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม และผู้เป็นสมาชิกในกลุ่มจะต้องบรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสในกรณีที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ห้ามผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกันอยู่กลุ่มผู้กู้กลุ่มเดียวกัน ในกลุ่มหนึ่งๆต้องมีชื่อกลุ่ม(ตั้งชื่อขึ้นเอง) และมีหัวหน้ากลุ่ม 1 คน เพื่อขอกู้เงินจากสถาบัน ฯ ทั้งนี้กู้ได้ไม่เกินรายละ 50, 000 บาท (ห้าหมื่นบาท)

การทำสัญญากู้

  แจ้งความประสงค์ขอกู้เงินกับกรรมการประจำศูนย์ เพื่อจัดทำสัญญากู้ต่อไป

     (อนึ่ง ท่านจะต้องมีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร+บัตรATM เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในกรณีที่เงินกู้ได้รับอนุมัติ)

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบในสาระเบื้องต้นสำหรับการกู้เงินกับสถาบันการเงินชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร


seangmeangFri Mar 04 2011 13:14:17 GMT+0700 (ICT)