weseven / we-seven / ประวัติวความเป็นมาของกิล We_SeVen

ประวัติวความเป็นมาของกิล We_SeVen

   กิล  We_SeVen นี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาหลายต่อหลายเซิฟและเป็นที่รู้จักกันใน

อีกชื่อหนึ่งคือกิล PK และกิล We_SeVen นี้ก็ไม่ได้หมายถึง 7 คนหรือสิ่งอื่น

ใด We_SeVen นี้หมายถึงการรวมตัวของหัวกิลและรองกิล ณ ปัจจุบันและ

อีกหลายๆท่านที่ยังตามตัวไม่ได้ ในอดีตเซิฟแรกที่เรารู้จักกันนั้นคือเซิฟ

RAN-7 ELEVEN แต่เซิฟได้ถูกปิดไป(เนื่องจากจีเอ็มเกรียน) สมาชิกจึงย้าย

เซิฟมาเล่นอีกหลายเซิฟและได้ตั้งกิลที่ไปเล่นทุกๆเซิฟว่า...กิล We_SeVen

เพราะสมาชิกทุกคนรู้จักกันจากเซิฟ RAN-7ELEVEN นั่นเอง จากการที่ได้

ผ่านมาหลายๆเซิฟทำให้สมาชิกได้รู้จักกันมากขึ้นและอยากจะรู้จักสมาชิก

ใหม่ให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน การที่สมาชิกที่เป็นหัวกิลก่อตั้งคลับนี้ขึ้นมาก็ไม่

ได้จะหาผลประโยชน์หรือรู้จักกันแค่ผ่านๆหรือจะเรียกการตั้งคลับนี้ขึ้นมา

เพื่อ..ค้นหามิตรภาพ...เพื่อน...ช่วยเหลือ....และถ้าเป็นไปได้จะพัฒนาศักย

ภาพกิลให้ไม่มีใครเทียบเทียมได้เพราะหลายๆเซิฟที่เราเล่นมาไม่มีกิลไหนสู้

เราได้จริงๆ และการสร้างเว็ปhttp://weseven.fix.gs/index.php นี้ขึ้นมาก็

เพื่อให้สมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าได้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้น โดย การแนะนำตัว

ในกะทู้แนะนำตัว และในเว็ปนี้ยังมีสูตรของเกมส์แรนอีกมากมายโดยสมาชิก

ท่านใดอยากทราบว่าเทคนิคต่างๆทำกันอย่างไร ก็ขอให้ท่านทั้งหลายโพส

ถามหรือตอบในกระทู้ที่ได้ตั้งเอาไว้และสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักใคร่ปอง

ดองสามัคคีกันเอาไว้ มีอะไรปัญหาก็ขอให้บอก มีปัญหาในกิลก็ขอให้อภัยซึ่ง

กันและกัน ทุกคนในกิลพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่เจอปัญหาอยู่แล้ว และที่ผ่าน

ผ่านมาหลายๆเซิฟกิลเราจะไม่มีการไปฆ่าหรือกดใครก่อน  เพราะเราถือว่า

เป็นพฤติกรรมของเกรียน จึงขอให้ทุกท่านสมาชิกที่เข้ามาใหม่ทำตามกฎที่

สมาชิกเก่าทำตามกันมาด้วย....ขอขอบคุณครับ

maskraiderTue Oct 05 2010 22:18:00 GMT+0700 (ICT)